Witamy na stronie projektu pn. "ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy" nr POWR.01.02.02-12-0211/15.

Projekt jest realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2.

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.11.2017 r.
Wartość projektu: 964 642,58 zł
W tym wkład Funduszy Europejskich: 886 410,07 zł

Beneficjent:
Kompass Consulting Buczkowski Maciej
ul. Rokietnicka 15
62-080 Tarnowo Podgórne

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie 69 os. młodych (38 kobiet i 31 mężczyzn), biernych zawodowo lub bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zamieszkujących woj. małopolskie, wyłącznie z 3 podgrup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w przypadku których, problemy społeczne i bariery edukacyjno-zawodowe są największe, a równocześnie wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe oczekiwane przez pracodawców jest szansą na trwałą zmianę i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Grupa docelowa:
Grupą docelową jest 69 osób młodych, niepracujących, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w wieku 18-29 lat zamieszkujących na obszarze woj. małopolskiego, w tym:
 • 52 os. bierne zawodowo,
 • 17 os. bezrobotnych,
wywodzących się wyłącznie z 3 podgrup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • zamieszkujących tereny wiejskie położone poza ZIT,
 • osób niepełnosprawnych,
 • rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.
Zaplanowane działania:
 1. Kompleksowe wsparcie doradcze – indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem.
 2. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.
 3. Kursy i szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym:
  • Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną,
  • Kurs księgowego I stopnia
  • Inne kursy w ramach bonów szkoleniowych, umożliwiające nabycie kwalifikacji zgodnie z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy.
  Zapewniamy stypendia na czas odbywania kursów oraz zwrot kosztów dojazdu, a części osób także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną do lat 7.
 4. Bony na zasiedlenie.
  3-miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką odbytych szkoleń. Stażystom zapewnimy stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu, części osób możemy również zaoferować zwrot kosztów noclegu.
Planowane rezultaty:
Po opuszczeniu programu:
 • ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu otrzyma(ją):
  • 13 osób bezrobotnych, w tym 2 osoby długotrwale bezrobotne
  • 31 osób biernych zawodowo
 • kształcić, szkolić się, uzyskiwać kwalifikacje lub pracować (łącznie z pracą na własny rachunek) będzie:
  • 12 osób bezrobotnych, w tym 2 osoby długotrwale bezrobotne
  • 41 osób biernych zawodowo
 • interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ukończy:
  • 16 osób bezrobotnych, w tym 3 osoby długotrwale bezrobotne
  • 50 osób biernych zawodowo
Do góry

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych